Wednesday, November 5, 2014

लस्सी

प्रवाशी :- बाळा मला खुप तहान
लागली आहे तर तु
मला पानी पाजतोस...??
.
.
मुलगा :- पानी तर नाही आहे पण
लस्सी आहे
चालेल का...??
.
.
प्रवाशी (खुश होवून) :- हो हो चालेल
की
.
.
मुलगा लस्सी घेवून
येतो आणि प्रवाशी पाच
तांबे लस्सी पिल्या नंतर मुलाला विचार
तो
बाळा तुम्हच्या घरात कोणी लस्सी पित
नाही का...??
.
.
मुलगा :- पितो तर.. पण आज
लस्सी मध्ये उंदीर पडून मेला होता
.
.
प्रवाशी संतापून
हाथा मधला तांब्या जोरात
जमीनी वर फेकून मारतो
.
.
मुलगा (रडत रडत) :-
मम्मी ह्या काकांनी आपला तांब्या तोडला,
आता आपण हागायला काय घेवून जायच....?

No comments:

Post a Comment