Friday, December 5, 2014

वरप्रतिज्ञा

सासुरवाडी माझा देश आहे.
सासू-सासरे आणि त्यांचे सगेसोयरे हे माझे बांधव आहेत.
माझ्या बायकोवर माझे प्रेम आहे.
तिच्या घरातल्या विविधतेने नटलेल्या वस्तूंवर माझा डोळा आहे.
तिच्या वडिलांचा घरजावई होण्याची पात्रता माझ्या अंगी यावी, यासाठी मी सदैव प्रयत्न करीन.
मी माझ्या सासू-सासऱ्यांचा मान राखीन आणि इतर सर्वांशी तुसडेपणाने वागेन.
आपल्या कृत्यांनी सासू-सासऱ्यांना काशीयात्रेला जाण्यास प्रेरित करीन, अशी प्रतिज्ञा मी करीत आहे.
माझी बायको व माझ्या मेव्हण्या यांच्यातच माझे सौख्य सामावलेले आहे

No comments:

Post a Comment