Monday, April 13, 2020

झंप्या आणि गुरुजी

गुरूजी: पाण्याचे रेणुसुत्र काय ?
झंप्या: H2ch3n3hfbi5h6o8O
गुरूजी: चुक
झंप्या: सर हे गढूळाच पाणी आहे
गुरूजी सैरावैरा पळत आहे...

No comments:

Post a Comment