Thursday, May 8, 2014

दरोडा

एकदा एका गावात डाकू दरोडा टाकतात
आणि सर्व लोकांना मारून टाकतात.
घरी एक म्हातारी आणि म्हातारा असतात.
... डाकू : म्हातारे तुझ नाव काय ?
म्हातारी : माझ नाव गंगुबाई ......
डाकू : मी तुला सोडून देतो...माझ्याआई च नाव
पण गंगुबाई होत
... डाकू : म्हाताऱ्या तुझ नाव काय ?
म्हातारा : माझ नाव ग्यानबा पण सगळे
लाडाने गंगुबाई म्हणतात..

No comments:

Post a Comment