Friday, October 25, 2013

पार्टी

एका बेवड्या ने
मित्रांसाठी पार्टि करायचे
ठरवले
आणि पार्टि साठी आपल्याच
घरातून
बकरा चोरि करायचा ठरवले
आणि बकरा चोरला पण
आणि मित्रांसोबत मनसोक्त
पार्टि केली

सकाळी जेव्हा घरी आला तर
बघतोय काय ?

बकरा जिवंत

आपल्या बायकोला विचारतो :-
हा बकरा ईथे कसा

बायको :- बकरा गेला खड्यात
तुम्हि पहिले हे
सांगा रात्री चोरासारखे येउन
कुत्रीला कुठे घेऊन गेले ?

No comments:

Post a Comment