Saturday, June 28, 2014

एक पुणेरी पाटी..एक पुणेरी पाटी..

"गायीच्या पोटात तेहतीस कोटी देव आहेत हे जरी खरे मानले, तरी येता-जाता तिच्या पोटाला हात लावून सारखा नमस्कार करू नये,
तिच्या पोटाला गुदगुल्या होतात.."

No comments:

Post a Comment