Thursday, July 31, 2014

विरुद्धार्थी शब्द

मराठीचा पेपर असतो.
परीक्षेत प्रश्न असतो,
'विरुद्धार्थी शब्द लिहा' आणि शब्द असतो
'सात्विक' .
बंडू खूप विचार करतो आणि उत्तर लिहितो 'सात स्ट्रॉंग'
परीक्षा संपल्यावर मुले बाहेर येतात.
बंडू चंदूला विचारतो, 'चंदू सात्विकच्या विरुद्धार्थी शब्द काय
लिहिलास रे?'
चंदू उत्तर देतो, 'सात खरेदी कर.'
बंडू म्हणतो,
'आयला होय रे, माझ्या लक्षातच आले नाही.
तरीच मी विचार करत होतो मराठीच्या पेपरमध्ये
इंग्रजी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कसा काय विचारला...

No comments:

Post a Comment