Sunday, August 24, 2014

मदतीचा मोबदला

मी एका मुलीची मदत केली... तर
ती मला thanks बोलली..
मी म्हटल thank s वैगेरेची गरज नाही..
माझा मोबाईल नंबर घे आणि तु 3
मुलींना दे..
त्यांना नंबर दिल्यानंतर त्यांना हे सांग की पुढे
आणखी 3
मुलींना forward कर..
जय हो ..........!!!


1 comment: