Monday, August 12, 2013

इज्जत चा भाजीपाला .

मुलगा - तु किती वाजता उठतेस ?.
.
.
.
मुलगी- माझ्या मनावर मी केव्हा पण
झोपते ,आणि केव्हा पण उठते
.
.
.
मुलगा- अरे वा !
तुझ्या सवयी माझ्या कुत्र्या सारख्या आहेत....

No comments:

Post a Comment