Friday, August 30, 2013

मोबाईल मेरीज ब्युरो

संस्थाचालक : आम्ही ' मोबाईल मेरीज ब्युरो ' उघडलाय …
.
.
.
लग्नस्थळासाठी 1 दाबा,
..........
.
.
साखरपुड्यासाठी 2 दाबा,
.
.
.
लग्नासाठी 3 दाबा,
.
.
.
चिमणराव : दुसऱ्या लग्नासाठी काय दाबायचे हो?
.
.
.
संस्थाचालक : दुसऱ्या लग्नासाठी पहिलीचा गळा दाबा

No comments:

Post a Comment