Thursday, August 29, 2013

कॉपी की कॉफी

पक्या ; एक कॉफी केवढ्याला?
वेटर : पन्नास रुपये साहेब !
पक्या : गपे ! समोरच्या दुकानात पन्नास पैशाला आहे.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
वेटर : ते झेरॉक्सचं दुकान आहे !

No comments:

Post a Comment