Wednesday, August 28, 2013

बिल

जोक समजतोय का बघा.
८००० रुपये टेलिफोन बिल आल्यामुळे बबन वैतागला होता..
मी माझ्या ऑफिसचा फोन वापरतो मग एवढं बिल कस?
...
बायको : मी पण माझ्या ऑफिसचा फोन वापरते...
मी कशाला घराचा फोन वापरू...?
...
मुलगा : मला तर ऑफिसने सेलफोन दिलाय...
मी कशाला घराचा फोन वापरू...
...
कामवाली : म्हणजे आपण सगळेच कामावरचे फोन वापरतो,
मग एवढं बिल कस??

No comments:

Post a Comment