Tuesday, December 25, 2012

निनावि पत्र

संता-मला धमकीच पत्र आल आहे की मा्झ्या बायकोचा नाद सोड नाहीतर खुन करीन.
बंटा-मग नाद सोड,
संता-अरे निनावि पत्र आहे.मी कस ओळखु की याची बायको कोण आहे?

No comments:

Post a Comment