Tuesday, January 29, 2013

पप्पू

पप्पु एकदा एका मुलीला I love you म्हणतो,
ती त्याच्या कानाखाली अवाज काढून विचारते, काय म्हणालास तु
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
पप्पु (रडत रडत) - जर ऎकलच नाही तर मारल कशाला.......?

No comments:

Post a Comment