Monday, January 7, 2013

टाइम पास

एक संख्या मनात धरा.
तिच्यात ३ मिळवा.
आता आलेल्या संख्येची दुप्पट करा.
त्यातून ७ वजा करा.
आलेली संख्या एका कागदावर लिहा…
.
.
.
.
.
... .
.
.
.
.
.
.
.
आणि आता त्या कागदाचे विमानकरून उडवा!!!!
आज सकाळ पासून कोणी भेटल नाही म्हणून टाइम पास

No comments:

Post a Comment