Saturday, September 14, 2013

अकाउंट

एकदा चम्प्या बँकेत जातो..
चम्प्या - अबे ए !! मला अकाउंट उघडून
द्या...
बाई - जरा व्यवस्थित बोला सर..
चम्प्या - ए भवाने..व्यवस्थित
च्या आयचा घो...अकाउंट कोण
उघडणार..ते बोल.
बाई मेनेजर कडे कम्प्लेन करायला जाते..
मेनेजर - काय प्रॉबलेम आहे
तुझा..जरा इझ्झतीत बोल.
चम्प्या - इझ्झतीच्या आयचा घो..
मला २० करोड
ची लॉटरी लागलीये...अकौंटउघडणार
कोण ते बोला..
मेनेजर - सर तुम्ही आतमध्ये या ना..
आपण बसून बोलू कि..
या येडपट बाईच्या नादी नका लागू.

No comments:

Post a Comment