Wednesday, September 4, 2013

आता कसं वाटतंय

एकदा मक्या रेल्वे रुळा शेजारून चालला असतो !
त्याच्या शेजारून कॉलेज ची
मुले चालली असतात !
त्यातला एक मुलगा मक्या ला सतवायाचे ठरवतो !
तो मक्या ला विचारतो
हे काय आहे? (रुळ दाखवून )
मक्या : रुळ आहेत !
मुलगा : त्याच्या खाली काय आहे ?
मक्या : लाकडी स्लिप्पर आहेत .
मुलगा : त्याच्या खाली काय आहे ?
मक्या: खडी आहेत .
मुलगा : त्याच्या खाली काय आहे ?
मक्या : माती आहे .
मुलगा : त्याच्या खाली काय आहे ?
मक्या: मुरुम आहे .
मुलगा : त्याच्या खाली काय आहे ?
मक्या: माझा बाप आहे .
मुलगा विचार करतो मक्या आता चिडला आहे .
मुलगा : त्याच्या खाली काय आहे ?
मक्या : तुझी आई आहे

No comments:

Post a Comment