Friday, July 19, 2013

हिम्मत

एका मंदिराजवळ
सकाळच्या वेळी काही गुरे चरत
असतात ...
त्यावेळी मंदिरातुन येणारे लोक
गाईला हात लावुन
नमस्कार करीत
होते ...
ते पाहुन म्हैस रेड्याला म्हणाली,
"मी मघा पासुन बघतेय, मंदिरातून
येणारे लोक
त्या गाईला हात
लावतायेत,
मला कोणीच हात लावत
नाही ... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
त्यावर रेडा म्हणाला,
"अगं, मी इथे असताना तुला हात
लावयाची कोणाची हिंमत आहे
काय ?"

No comments:

Post a Comment